Rekrutacja

Szkoła dobrze przemyślana

Rekrutacja
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

do Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej
w Krakowie

 

 ZASADY OGÓLNE

 1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice
  i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowania i kształcenia głoszoną przez Kościół Katolicki.
 2. Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz sposób składania wniosków zostaje ustalony każdorazowo w bieżącym roku szkolnym w kalendarium rekrutacyjnym.
 3. Zasady rekrutacji oraz kalendarium, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się
  na stronie internetowej szkoły.
 4. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala dyrektor szkoły i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń.
 5. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Dokumenty rekrutacyjne składa się
  w sekretariacie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Karta zgłoszenia (przy uzupełnieniu komputerowym proszę zachować format i objętość karty)
 • Osoba samotnie wychowująca - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający odebranie prawa współdecydowania o najważniejszych sprawach dotyczących wychowania i nauki dziecka przez jednego z rodziców lub akt zgonu  (kopia dokumentu)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Opinię Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole)  - >>wzór opinii z parafii<<

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem i jego obojgiem rodziców.
 2. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria ustalone przez Organ Prowadzący:
 • Wiek dziecka – pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia
  w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,
 •  dzieci posiadające rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie,
 • dzieci pracowników Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie,
 • dzieci uczęszczające do Przedszkola Katolickiego.

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje dyrektor do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów rodzic/ prawny opiekun kandydata może złożyć odwołanie do dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Od 26 lutego 2024 do 8 marca 2024 r. – składanie wypełnionej karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania sekretariatu;
 • 8 marca 2024 (piątek) do godz. 14.oo – ostatni dzień złożenia dokumentów;
 • Od 27 lutego 2024 r. – rozmowy rekrutacyjne z kandydatem i jego obojgiem rodziców (rozmowy odbywają się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych);
 • 22 marca 2024 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2024/25 (lista umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły, telefonicznie nie udzielamy informacji)
 • 4 czerwca 2024 r. (wtorek)  – zebranie z rodzicami kandydatów przyjętych do klasy I (szczegóły zostaną przesłane pocztą elektroniczną).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Pobierz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły