Rekrutacja

Szkoła dobrze przemyślana

Rekrutacja
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.

Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2020/2021: >>zobacz<<

1. Termin zebrania podany w terminarzu rekrutacji może ulec zmianie, zostaną Państwo poinformowani przez maila wpisanego w karcie zgłoszenia dziecka.

2. W przypadku rezygnacji ze szkoły prosimy o niezwłoczne poinformowanie sekretariat szkoły.

Dyrektor szkoły
s. Katarzyna

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
do Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej
w Krakowie

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowania i kształcenia głoszoną przez Kościół Katolicki.
 2. Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz sposób składania wniosków zostaje ustalony każdorazowo w bieżącym roku szkolnym w kalendarium rekrutacyjnym.
 3. Zasady rekrutacji oraz kalendarium, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej szkoły.
 4. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala dyrektor szkoły i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń.
 5. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Karta zgłoszenia
  • Osoba samotnie wychowująca - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający odebranie prawa współdecydowania o najważniejszych sprawach dotyczących wychowania i nauki dziecka przez jednego z rodziców lub akt zgonu  (kopia dokumentu)
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 2. Opinię Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole).

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem i jego obojgiem rodziców.
 2. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria ustalone przez Organ Prowadzący:
 • rozmowa kandydata z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej sprawdzającej wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej nauczania klasy "0"
 • wiek dziecka - pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,
 • dzieci posiadające rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie, 
 • dzieci pracowników Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie,
 • dzieci uczęszczające do Przedszkola Katolickiego. 

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje dyrektor do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów rodzic / prawny opiekun kandydata może złożyć odwołanie do dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Od 24 do 28 lutego 2020 r. - składanie wypełnionej karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania (uwaga! 24 i 25 lutego sekretariat czynny do godz. 14.30),
 • 28 lutego 2020 r. (piątek) do godz. 14.00 - ostatni dzień złożenia dokumentów,
 • Od 2 marca 2020 r. - rozmowy rekrutacyjne z kandydatem i jego obojgiem rodziców,
 • 31 marca 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/21, (lista umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu, telefonicznie nie udzielamy informacji),
 • 2 czerwca 2020 r. (wtorek) - zebranie z rodzicami kandydatów przyjętych do klasy I.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, lista rekrutacyjna zostanie ogłoszona na stronie szkoły 3 kwietnia  2020 r. (piątek).

IV. Karta zgłoszenia dziecka

Pobierz

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły