Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 

  1. Administratorem, podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej z siedzibą: ul. Wysłouchów 28, 30-611, Kraków tel. (12) 654 15 03, adres e-mail: sekretariat@szkolanazaret.pl, reprezentowanym przez Dyrektora placówki.
  2. Wizerunek przetwarzany jest w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie i wokół placówki.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, art. 108a ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, a także świadczące usługi ochroniarskie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 dni
  6. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo.csfn@nazaretanki.org

Jeszcze więcej...

Dowiedz się więcej na temat Naszej Szkoły